Remont łazienek drugie ogłoszenie - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Łomża, dnia 10.12.2021 r.

Zamawiający:

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Kopernika 16
18-400 Łomża  


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"


Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy EMBRUS Budownictwo Sp. Z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 8 18-400 Łomża z ceną brutto 182 876,40 zł i terminem gwarancji 60 miesięcy o liczbie punktów 100.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP.
Poniżej zestawienie ofert i otrzymane łączne punkty:

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena/koszt (zł)
brutto

Punkty
w kryterium

cena-60%

Punkty w
kryterium gwarancja-40%

Łączna liczba punktów

1.

PHU Krzysztof Kuligowski
ul. Boczna 1
18-400 Konarzyce

188 800,00

58,12

40

98,12

2.

EMBRUS Budownictwo Sp. Z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 8
18-400 Łomża

182 876,40

60

40

100

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy PZP umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 20-12-2021 r. w siedzibie Zamawia-jącego, sekretariat w godz. 11.00 – 14.00.

Jacek Pogorzelski
Dyrektor

                …………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
          do podejmowania czynności w jego imieniu

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia:
13.12. 2021

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja
z dnia: 13.12.2021

 

         

     Łomża, dnia 07.12.2021r

Zamawiający:

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Kopernika 16
18-400 Łomża
 

Informacja ze złożenia i otwarcia ofert

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


1. WDI. Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. : Art. 226 pkt 1 ppkt 6  - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
2. Przemysław Spiżewski
:  Art. 226 pkt 1 ppkt 6  - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
3. PHU Krzysztof Kuligowski
, ul. Boczna 1, 18-400 Konarzyce, Cena/koszt (zł): 188 800,00;
4. EMBRUS
Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża, Cena/koszt (zł), 182 876,40.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zarejestrowanym na Miniporta lub dotyczącym remontu jw. o identyfikatorze nr ocds-148610-93b73d9e-2500-11ec-b885-f28f91688073 widoczne są 4 oferty, ale do skrzynki ePUAPu dotarły tylko 2 oferty nr 3 i 4. W związku z powyższym Zamawiający nie miał możliwości ich odszyfrowania.

Jacek Pogorzelski
Dyrektor

              …………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu


 

Łomża, dnia 07.12.2021 r.

BS1.34.2.2021


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"
zamierza przeznaczyć kwotę 190 000,00 zł brutto.

Jacek Pogorzelski
Dyrektor
……………………………………………………………………
  Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  

do podejmowania czynności w jego imieniu


-----------------------------------------------------------------------------------------

"Remont łazienki damskiej parter-BS1. remont łazienki chłopców parter-BS1. remont łazienki i natrysków -BS1"
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępow raniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77343995-d300-41b1-829c-3157d08fe421
Sporządziła: Beata Tońska


Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia:
22.11. 2021
Dokument oglądany: 132

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja
z dnia: 22.11.2021

 
Copyright © 2012 - 2021 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego