Remont łazienek - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Łomża, dn. 22-10-2021 r.

BURSA SZKOLNA NR 1 W ŁOMŻY  
Kopernika 16
18-400 Łomża

Nr sprawy BS1.34.1.2021


Dotyczy: postepowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

    Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę  w wysokości 190.000 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę, która znacznie przewyższała ww. kwotę. Oferta ta opiewała na kwotę 226.415,69zł.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.


Jacek Pogorzelski
Dyrektor

………………………………………………………………
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu


 


Łomża, dnia 20.10.2021r.

Zamawiający:

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Kopernika 16
18-400 Łomża  


Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"

Działając na podstawie art. 222 ust. 5ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/koszt (zł)

1

MAR-TECH Mariusz Chludziński
UL. WIOSENNA 39
18-400 ŁOMŻA

226415,69

                                              Jacek Pogorzeski
                          Dyrektor
....................................................
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu


 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia


Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży                                                                                      Łomża, dnia 20.10.2021 r.
Kopernika 16
18-400 Łomża      
                                  
BS1.34.1.2021

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: „Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"zamierza przeznaczyć kwotę 190 000,00 zł brutto.

Jacek Pogorzelski
Dyrektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                      
.............................................................
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                                                                                                     do podejmowania czynności w jego imieniu

 


"Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1"

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na poniższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/817684e0-f636-49bc-8b85-06940f7e83e7

Sporządziła: Beata Tońska

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia:
05.10. 2021

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja
z dnia: 05.10.2021

 
 
Copyright © 2012 - 2021 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego