1-2014 dostawa żywności - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

1-2014 dostawa żywności

Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bip.lsa7.pl

http://www.bursa1.lomza.eta.pl
______________________________________________________________________________________________________________
Łomża: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży Numer ogłoszenia: 92158 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165175, faks 086 2165175.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży:
nabiał i produkty mleczarskie, mięso, wędliny i konserwy oraz produkty suche.- 3 części.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak - liczba części 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień zbliżonych do przedmiotu zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II punkt 3 SIWZ oraz odpowiednie załączniki 2a, 2b 2c (kalkulacja cenowa) w zależności, na którą grupę wykonawca składa ofertę. 2. Oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę gdy nie wynika to z w/w. dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lsa7.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 r. godzina 09:00, miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. Załącznik Nr 2 do SWIZ form. Oferty - tabelka

3. Załącznik Nr 3(2a) nabiał, produkty mleczarskie

4. Załącznik Nr 4 (2b) mięso, wędliny i konserwy

5. Załącznik Nr 5 (2c) produkty suche

6. Załącznik Nr 6 oświadczenie speł. war.

7. Załącznik Nr 7 umowa do SIWZ

8. Załącznik Nr 8 oświadczenie brak podst. wykluczenia

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany: 000
643

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja dnia: 19.03.2014

 
Copyright © 2012 - 2017 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego