1-2016 dostawa żywności - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bursa1.lomza.eta.pl
www.bip.bursa1.pl
________________________________________
Łomża: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Numer ogłoszenia: 55292 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel.: 86 216 51 75,
faks: 86 216 51 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału i produktów mleczarskich oraz mięsa, wędlin i konserw.
II.1.5)

|_| przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień zbliżonych do przedmiotu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

|_| przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bursa1.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2016 godzina 09:00, miejsce:
Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - nabiał i produkty mleczarskie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę nabiału i produktów mleczarskich..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.03.2017.
4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - mięso, wędliny i konserwy..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę mięsa, wędlin i konserw.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.03.2017.
4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 SIWZ (2)

Załącznik nr 2 form. oferty

Załącznik Nr 3 (2a) przetargowe 1 produkty mleczarskie

Załącznik Nr 4 (2b) przetargowe wędliny - mięso

Załącznik nr 6 oświadczenie speł. war.

Załącznik nr 7 umowa

Załącznik nr 8 oświadczenie brak podst wykluczenia

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia: 11.03.2016 14:03:31
Dokument oglądany: 00023

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja dnia: 11.03.2016 14:03:31

 
Copyright © 2012 - 2021 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego