1-2017 Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

1-2017 Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży

Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bursa1.lomza.eta.pl
http://bip.bursa1.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 36608 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Łomża: Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 65838900000, ul. ul. Kopernika  16, 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 165 175, e-mail bursa1.lomza@wp.pl, faks 862 165 175.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
http://www.bursa1.lomza.eta.pl/bip

http://bip.bursa1.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://www.bursa1.lomza.eta.pl/bip

http://bip.bursa1.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
listownie
Adres:
Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16 18-400 Łomża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży w szczególności: roboty budowlane w zakresie: - Rozbiórka istniejących schodów stalowych, czopuchów i fundamentów bet. pod kotły .o., - Skucie istniejących posadzek i rozbiórka ewentualnych warstw podkładowych, - Wykonanie nowych warstw podłoży pod posadzki ( izolacja p. wilgociowa, izolacja termiczna styropian EPS 200-036 grub. 4cm, szlichta cementowa grub. 4,5cm), - Wykonanie nowych ścianek w szatniach i łazienkach, - Wykonanie nowych posadzek z gresu o wsp. P≥10 – korytarz, szatnie i w.c., - Wykonanie nowej elastycznej podłogi sportowej, - Obłożenie schodów płytkami z gresu o wsp. P≥10 - Wymiana i montaż stolarki drzwiowej wraz z montażem nadproży stalowych, - Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych: łazienki i w.c. na wys. 2,0m, - Miejscowe skucie i wykonanie nowych tynków oraz naprawa istniejących, - Wykonanie gładzi gipsowych, - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną, w korytarzu lamperia na wys. 1,60m, - Zabezpieczenie okien w salce sportowej siatką ochronną i zabezpieczającą polipropylenową o parametrach: siatka 4,5x4,5cm, sznurek grub. 4mm, kolor zielony montowana karabińczykami do linki stalowej obwodowej. Roboty sanitarne: - wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitariatów (instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody ciepłej wraz z montażem urządzeń i przyborów, montaż urządzenia do przetłaczania ścieków), - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali ćwiczeń (montaż kanału z wyprowadzeniem ponad dach, kratek wentylacyjnych, montaż wentylatora dachowego), - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach sanitariatów (montaż kanałów z wyprowadzeniem ponad dach, montaż 2 szt. wentylatorów łazienkowych) - montaż hydrantu p.poż wraz z włączeniem do instalacji p.poż., - wykonanie drewnianej zabudowy instalacji c.o. oraz grzejników w Sali ćwiczeń, - przebudowa istniejących instalacji wod-kan, w pomieszczeniu Sali ćwiczeń (demontaż istniejących instalacji i wykonanie nowych instalacji z ich lokalizacją pod stropem od strony sanitariatów), - przebudowa innych elementów instalacji sanitarnych w przypadku konieczności (np. zmiana lokalizacji grzejnika itp.), - zabudowa przebudowanych instalacji sanitarnych w Sali ćwiczeń wzmocnioną płytą np. OSB Roboty elektryczne; Zakres robót zgodny z projektem wykonawczym. Dodatkowo należy wykonać: - zasilenie elektryczne 2 szt. wentylatorów i urządzenia do przetłaczania ścieków - należy zamontować kratki ochronne KO 236 na oprawy oświetleniowe w hali głównej.

II.5) Główny kod CPV:
45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
45262321-7, 45311000-0, 45421100-5, 45232460-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: wg SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: wg SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wg SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wg SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wg SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 24/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


załączniki:
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA
1. INFORMACJA BIOZ Branża Budowlana
2. KOLORYSTYKA PODŁOGI SPORTOWEJ Łomża Bursa
3. Opis techniczny, inwentaryzacja (2)
4. Plan sytuacyjny
5. PODŁOGA SPORTOWA-parametry
6. Roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe
7. Rzut parteru
8. Rzut poziomy-zestawienie pomieszczeń do remontu
9. STWiOR Branża Budowlana
10. Szczegół montażu nadproża stalowego, wykaz stolarki drzwiowej, schemat montażu hydrantu wewnętrznego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. PROJ. WYK. ELEKT
2. PROJ. WYK. ELEKTR  - rozdzielnica RS
3. Projekt Wykonawczy Branża Elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA
1. INFORMACJA BIOZ Branża Sanitarna
2. OPIS
3. Rozwinięcia kan. sat.
4. Rzut inst. wod-kan
5. Rzut kan. sanit.
6. Rzut wentylacji graw. i mech.
7. STWiOR Branża Sanitarna

SIWZ BS NR 1
1. Siwz BS1
2. Zał. nr 1 -  oferta BS1
3. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału BS1
4. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia BS1
5. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu BS1
6. Zał. nr 5 - oświadczenie-grupa kapitałowa BS1
7. Zał. nr 6 - Wykaz robót - wiedza i doświadczenie BS1
8. Zał. nr 7 - Wykaz osób - potencjał kadrowy BS1
9. Zał.  nr 8 - Wzór umowy BS1


Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia:
05.03.2017
Dokument oglądany:
00427

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja dnia:
05.03.2017

 
 
Copyright © 2012 - 2017 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego