1-2013 dostawa żywności - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

1-2013 dostawa żywności

Przetarg na dostawę żywności 2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bursa1.lomza.eta.pl/blog/index.html
________________________________________
Łomża: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Numer ogłoszenia: 79114 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165175, faks 086 2165175.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
" Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

" III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

" III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

" aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II punkt 3 SIWZ oraz odpowiednie załączniki 2a i 2b (kalkulacja cenowa) w zależności, na którą grupę wykonawca składa ofertę. 2. Oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę gdy nie wynika to z w/w. dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bursa1.lomza.eta.pl/blog/index.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży Ul. Kopernika 16 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży Ul. Kopernika 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. Załącznik Nr 1 do SWIZ form. oferty

3. Załącznik Nr 2a nabiał

4. Załącznik Nr 2b mięso

5. Załącznik Nr 3 oświadczenie speł. war.

6. Umowa zał. NR 4 do SIWZ
7. Załącznik Nr 5 oświadczenie brak podst wykluczenia

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia: 26.02.2013
Dokument oglądany: 000
772

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja dnia: 26.02.2013

 
Copyright © 2012 - 2017 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego