Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych

Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bursa1.lomza.eta.pl
________________________________________________________________________________________________________________________________
Łomża: Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1
Numer ogłoszenia: 105088 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165175, faks 086 2165175.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie terenu i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1 W zakres robót wchodzi: 1. Droga wewnętrzna i parkingi: - rozbiórka starej nawierzchni - wykonanie podbudowy - wykonanie nowej nawierzchni a) kostka betonowa 8 cm szara b) podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 2. Chodniki i dojścia dla pieszych - rozbiórka starej nawierzchni - wykonanie podbudowy - wykonanie nowej nawierzchni a) kostka betonowa 8 cm szara b) podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 3. Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej C 12/15 4. Krawężniki mbetonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C 12/15 5. Wykonanie wiaty śmietnikowej z cegły silikatowej w kolorze żółtym gr. 12 cm z słupkami wzmacniającymi 25x25, stalowa konstrukcja dachu z pokryciem blachodachówką w kolorze brązowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychący zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj budowie linii oświetleniowej kablowej na terenach miejskich.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoba, wyznaczona do kierowania robotami musi posiadać: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej(1 osoba) oraz mieć doświadczenie min. 2 lata w kierowaniu robotami

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursa1.lomza.eta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kopernika 16 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kopernika 16 18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1: Wzór oferty

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 uPZP.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPZP.

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych -”Wiedza i doświadczenie”.

Załącznik nr 5: Potencjał kadrowy.

Załącznik nr 6: Potencjał techniczny.
Załącznik nr 7: Wzór umowy.

Załącznik nr 8a: Projekt wykonawcy - chodnik 1.

Załącznik nr 8b: Projekt wykonawczy - chodnik 2.

Załącznik nr 9: Przedmiary robót drogowych.

Załącznik nr 10: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 11: Wyjaśnienie do przetargu

Podpisała: Lucyna Stpiczyńska
Dokument z dnia: 15.03.2013
Dokument oglądany: 000891

Opublikowała: Lucyna Stpiczyńska
Publikacja dnia: 15.03.2013


 
Copyright © 2012 - 2017 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego